Home

Wervelinzakking NHG

De NHG-Standaard Osteoporose adviseert pijn bij osteoporotische wervelfracturen te bestrijden met medicatie. Soms echter schiet de pijnbestrijding tekort. Een vertebroplastiek of kyfoplastiek lijkt een aantrekkelijk alternatief voor deze patiënten, maar biedt alleen op korte termijn enig voordeel boven het gebruikelijke beleid en houdt een zeker risico in Osteoporotische fracturen gaan gepaard met een aanzienlijke morbiditeit en ook met een toegenomen mortaliteit.2 3 Medicamenten zoals bisfosfonaten, maar ook nieuwkomers zoals strontiumranelaat en parathormoon, zouden de incidentie van wervelfracturen kunnen halveren.4 In de richtlijnen van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en het NHG wordt dan ook aanbevolen patiënten met een groot risico op fracturen te screenen en te behandelen. Een inzakkingsfractuur van de wervelkolom wordt ook wel een compressiefractuur genoemd. Met de term fractuur wordt een breuk bedoeld. Een inzakkingsfractuur is een inzakking van één of meerdere wervels. Er kan sprake zijn van een stabiele of een instabiele wervelfractuur. Bij een stabiele wervelfractuur zal het ruggenmerg (onderdeel van het. Zowel bij een wervelkanaalstenose als bij een LRS is veelal sprake van een combinatie van nociceptieve en neuropathische pijn. Zie voor meer informatie over de pathofysiologie van pijn NHG-Standaard Pijn

Radiologen wordt geadviseerd de mate van wervelinzakking te rapporteren volgens de methode van Genant. Het is aan te bevelen om bij patiënten, ouder dan 60 jaar met een verhoogd fractuurrisico (risicoscore > 4 punten), aanvullend onderzoek te doen naar de aanwezigheid van een wervelfractuur (gedefinieerd als hoogteverlies van 25% of meer) door middel van een VFA- methode bij osteopenie, mits. na enkele dagen tot weken een verkleuring of rode plek rond de tekenbeet of elders op het lichaam ontstaat. na enkele dagen tot maanden klachten ontstaan die mogelijk passen bij de ziekte van Lyme (onder andere malaise, hoofdpijn, gewrichtsklachten, uitstralende pijn of krachtsverlies) Erythema migrans Osteoporotische Wervelfractuur. Een osteoporotische wervelfractuur wordt ook wel wervelinzakking of compressiefractuur genoemd en is een breuk van de wervel waarbij het wervellichaam als het ware wordt samengedrukt. De inzakking kan het gevolg zijn van een val of spontaan bij mensen met botontkalking (Osteoporose)

Zie voor kenmerken van een lumbosacraal radiculair syndroom en cauda-equinasyndroom de NHG-Standaard Lumbosacraal radiculair syndroom. Bij een vermoeden van een specifieke oorzaak van de klachten: verwijs (zie Consultatie/verwijzing Maak een inschatting van de ernst van de pijn met behulp van de VAS-score (visueel analoge schaal) of de NRS-score (Numeric Rating Scale) (zie de NHG-TriageWijzer) (zie Details). Bij de VAS-score wordt door de patiënt een streepje gezet op een balk van 100 mm (0 = geen pijn, 100 = ergst denkbare pijn) Postmenopauzale vrouwen die zich presenteren met een fractuur en mannen die zich presenteren met een fractuur na de leeftijd van 50 jaar. Er is een belangrijk onderscheid betreffende de soort fractuur: Patiënten met een wervelfractuur, die gepaard gaat met de klachten en symptomen van een acute fractuur

Het NHG vindt het belangrijk dat patiënten goede en betrouwbare voorlichting krijgen over ziekten en aandoeningen. Daarom maakt het NHG verschillende producten ter ondersteuning van de voorlichting door huisartsen, vóór, tijdens en na het consult. Deze producten sluiten aan op de wetenschappelijke richtlijnen voor huisartsen Soms kan echter een normale reactie van het hart toch aanleiding geven tot ongerustheid. Ernstige ritme- of geleidingsstoornissen veroorzaken daarentegen soms opvallend weinig klachten. Gemiddeld wordt slechts bij 40% van de klachten ook een ECGverandering (al of niet pathologisch) aangetroffen Osteoporotische wervelfracturen zorgen eveneens voor morfologische veranderingen van de wervelkolom, al is osteoporose in tegenstelling tot de ziekte van Scheuermann veelal een metabole botziekte van de oudere populatie.3 In Nederland treedt bij naar schatting meer dan 80.000 patiënten van 50 jaar en ouder jaarlijks een botbreuk op.1 Wervelfracturen zijn de meest voorkomende fracturen.

Pijn na een osteoporotische wervelfractuur Huisarts

Thuisarts geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte, gemaakt door (huis)artsen Een breuk in de wervelkolom ontstaat als de wervels of kleine botjes, die de wervelkolom vormen inzakken of breken. Er zijn 5 verschillende soorten wervelkolomfracturen, maar de compressiefractuur van de wervelkolom komt het meest voor. Een compressiefractuur doet zich voor als de wervels in elkaar zakken. Deze breuken komen meestal voor bij mensen met osteoporose (botontkalking), vrouwen van.

Bij een stabiele wervelfractuur is het niet mogelijk om het ruggenmerg te beschadigen. Deze breuk wordt meestal behandeld met een aantal dagen bedrust. Hoeveel dagen bedrust nodig is, hangt af van het advies van de arts en de ernst van de pijnklachten. De bedrust zorgt ervoor dat de bloeduitstorting bij de gebroken wervel afneemt als de NHG-standaard verder onderzoek naar osteopo-rose achterwege kunnen blijven. Ook volgens het algo-ritme voor fractuurpreventie uit deze richtlijnen was er bij patiënt A namelijk geen indicatie voor verder onder-zoek.1,2 Er was dan ook geen medicamenteuze behande-ling gestart. Eventuele argumenten voor de recente aar U krijgt botontkalking als er veel meer bot wordt afgebroken dan er wordt gemaakt. Dit kan komen omdat: u te weinig beweegt. er te weinig kalk in uw eten en drinken zit. u te weinig zonlicht krijgt. u een getinte of donkere huid heeft en geen extra vitamine D gebruikt. u in de overgang bent Deze NHG-Standaard komt in grote lijnen overeen met de multidisciplinaire CBO-richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie 2011 en vervangt de NHG-Standaard Osteoporose uit 2005. 1 De huisarts volgt een pro-actief beleid bij patiënten met een wervelfractuurwervelfractuur of een recente (korter dan twee jaar geleden) niet-wervelfractuur en een vraaggestuurd beleid bij patiënten zonder fractuur

Klinische relevantie van wervelfracturen Nederlands

 1. g van de rug.Ten slotte kan inzakking van wervels leiden tot afname van de lichaamslengte
 2. Wervelbreuk of wervelinzakking. Een wervelbreuk of wervelinzakking komt op oudere leeftijd veel voor. Het leidt tot veel pijn en ongemak. De rug kan fors verkrommen, de lichaamslengte kan afnemen. Wervelbreuken kunnen op verschillende manieren optreden. Op jongere leeftijd gebeurt dit meestal bij een ongeval, er komt dan een grote kracht op de.
 3. Pijn kan ook optreden zonder een aanwijsbare breuk of wervelinzakking. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 75 procent van de patiënten met osteoporose klaagt over matige tot ernstige pijn, zonder dat er (bewust) sprake is geweest van een fractuur
 4. krijgen van een nieuwe wervelinzakking. Polsfracturen Voor het jaar 2002 waren er 7.485 ziekenhuisopnames voor een polsfractuur, evenveel mannen als vrouwen. De polsfracturen op jonge leeftijd (meer mannen) zijn niet osteoporose gerelateerd, bij vrouwen zien we echter een duidelijke stijging met de leeftijd n
 5. Wervelfractuur. Inleiding. Wervelfracturen (wervelbreuken) kunnen we in twee groepen onderscheiden, stabiele en instabiele fracturen. Doordat bij een instabiele fractuur de verschillende delen van het bot niet stevig op hun plaats blijven, kunnen klachten verergeren
 6. Wervelinzakking. Een wervelinzakking of compressiefractuur is een breuk van de wervel waarbij het wervellichaam als het ware wordt samengedrukt. Dit is meestal het gevolg van een val waarbij men op beide voeten terecht komt of van een val op het zitvlak. Dit soort letsel komt vaak voor bij sporten als paardrijden, parachutespringen, enz
 7. Voorzichtig met aanpassen richtlijn osteoporose. In de afgelopen jaren hebben diverse auteurs aangedrongen op aanpassing van zowel de CBO-richtlijn als de NHG-standaard 'Osteoporose'. 1-3 De belangrijkste kritiekpunten waren dat te weinig mensen voor een botdichtheidsmeting in aanmerking komen als men de NHG-standaard volgt en dat de.

Inzakkingsfractuur wervelkolom - Osteoporose Vereniging

Lumbosacraal radiculair syndroom NHG-Richtlijne

X-Thorax Indicatie/techniek. Het X-thorax onderzoek is het meest aangevraagde onderzoek op de afdeling radiologie. Een belangrijke indicatie is uitsluiten/aantonen van longpathologie (o.a. overvulling, pneumonie, pneumothorax) Daarnaast kan iets gezegd worden over ingebrachte lijnen en tubes (diepe veneuze lijnen, tracheatube, maagsonde), het hart/de vaten (cardiomegalie, aneurysma), het. Behandeling volgens NHG standaard •Kort werkende luchtweg verwijder •Indien geen verbetering na 2 weken tweede luchtwegverwijder toevoegen •Indien persisterend klachten lang werkende luchtwegverwijding •Inhalatiecorticosteroïd bij > 2 ex per jaar of Gold 3-4 COPD •Carrousel bij veel klachten of niet behalen behandeldoele 11 Bij afwijkende DEXA (T-score <= -2,0) en/of wervelinzakking: labonderzoek aanvragen via labformulier of Zorgdomein: pakketjes osteoporose 1 en osteoporose 2 12 Aanvraag lab-onderzoek 13 Eerste consult door HA: Uitslag DEXA + evt. lab bespreken Evt. medicatie voorschrijven Screenen valrisico Toelichting controlebeleid NHG-labcodes aanpasse

Bij specifieke lage rugpijn is er sprake van pijn in de onderrug waarvan we weten wat de achterliggende oorzaak is. We kunnen dus structuren en/of mechanismen aanwijzen die tot de lage rugklachten leiden. Dit is bij de meerderheid van de mensen met lage rugpijn helaas nog niet het geval Medicamenteuze behandeling van osteoporose dient alleen te worden overwogen bij ernstige osteoporose en een belangrijk verhoogd fractuurrisico. Bisfosfonaten zijn eerstekeuzemiddelen. Van alendroninezuur en risedroninezuur is de werkzaamheid het best aangetoond, zowel op wervel- als op heupfracturen 088 - 005 7790. Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) 088 - 005 6800. Medisch Maatschappelijk Werk. 088 - 005 7761. Medische Psychologie. 088 - 005 7761. Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. 088 - 005 7760 Werken bij Rijnstate. Rijnstate is een inspirerende organisatie waar collega's elkaar kennen en iedere medewerker er toe doet. We bieden verschillende mogelijkheden voor medici, verpleegkundigen, leidinggevenden, bedrijfsondersteunende functies en medisch ondersteunende functies. Ook voor een stage- of opleidingsplek kun je bij ons terecht Osteoporose is het gevolg van afgenomen botmassa en verstoring van de botmatrix, hierdoor is de botdichtheid verlaagd. Dit leidt tot een afname van de sterkte van de botten en een verhoogd risico op botbreuken, van met name de wervelkolom, heup, pols, bovenarm en bekken.Het risico op breuken neemt toe met de leeftijd; het betreft met name personen die ouder dan 75 jaar zijn

wervelinzakking ten opzichte van 2014. Verweerster is niet abrupt gestopt met het voorschrijven van Prolia, maar weloverwogen na een goede dexa scan en conform de NHG richtlijn. 3.6 Indien er eerder helderheid was geweest over de samenhang van de lage rugklachten en de midthoracale inzakking zou mogelijk een internist eerder geconsulteerd zijn. D Die enorme hoeveelheid kennis contrasteert met het geringe vermogen om ook echt iets te doen voor een ziek mens. Elke ervaren arts weet hoe verlammend die discrepantie aanvankelijk werkte, maar wat je je ook herinnert, is hoe snel dit probleem verdween. Voor verpleeghuispatiënten is een nieuwe arts een heerlijke doorbreking van de routine

Wervelfracturen en VFA bij osteoporose - Richtlijn

Botontkalking is het brozer worden van je botten. Het wordt ook wel osteoporose genoemd. De aandoening komt vooral op latere leeftijd voor en komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Eén op de drie vrouwen boven de 60 jaar heeft last van botontkalking. Bij mannen boven de 60 is dit één op de zeven. Osteoporose is niet hetzelfde als artrose Netelenbos vindt de NHG-standaard een ``calvinistisch, Bij patiënten met een hoog risico vermindert alendronaat de kans op een (nieuwe) wervelinzakking met de helft Radiologen wordt geadviseerd de mate van wervelinzakking te rapporteren volgens de methode van Genant. Het is aan te bevelen om bij patiënten, ouder dan 60 jaar met een verhoogd fractuurrisico (risicoscore > 4 punten), aanvullend onderzoek t

Osteoporose of botontkalking is een chronische ziekte die de botten brozer maakt. De beendermassa vermindert en de beenderen worden poreus. Een toename van het risico op breuken en wervelinzakking waardoor de lichaamslengte afneemt, zijn de belangrijkste gevolgen Osteoporose wordt ook wel botontkalking genoemd. Bij osteoporose worden je botten minder stevig en minder sterk, doordat de botdichtheid afneemt. De structuur van je bot verandert en gaan er vanbinnen meer als een spons uitzien. Door de zwakkere botten én de veranderde botstructuur heb je sneller last van botbreuken Bij osteopenie is sprake van een verminderde botdichtheid die niet gepaard gaat met symptomen. De behandeling bestaat uit leefstijladviezen en/of medicijnen. Osteopenie ontstaat doordat het evenwicht tussen de botopbouw en -afbraak verandert

Tekenbeet en erythema migrans NHG-Richtlijne

Info over behandeling osteopenie. Resultaten van 8 zoekmachines! Pagina 1 van circa 23.500 resultaten voor behandeling osteopenie - 0.018 sec Chronische lijst van aandoeningen. Bepaalde aandoeningen komen voor op een lijst die door de overheid is samengesteld. Vanaf de 21e behandeling zullen de kosten worden vergoed uit de basisverzekering, de eerste 20 behandelingen komen voor rekening van de aanvullende verzekering of van de patiënt zelf. Behalve bij artrose heup/knie, COPD en. Fysiotransparant.nl is een service bedoeld voor patiënten, fysio- en oefentherapeuten, die zichzelf of hun klanten willen voorzien van uitgebreide professioneel gerichte informatie, adviezen en oefeningen voor hun klachten. De werkwijze is dat de therapeut de diagnose stelt en dan aan de patiënt aangeeft welke informatie en oefeningen zinvol zijn bij de aanwezige klacht Inloggen. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht. Bij Rijnstate kunt u inloggen met uw DigiD

Osteoporotische Wervelfractuur - Medisch Spectrum Twent

NHG-standaarden. Diagnostiek is gericht op het uitsluiten van lichamelijke afwijkingen. Dit wordt gedaan met behulp van redflags. Yellow flags worden gebruikt om te kijken naar pijngedrag en chroniciteit. Yellow flags zijn: Veelvuldig behandelen met ongewenste bijwerkingen. Pijnmedicatie heeft geen effect op de klachten Osteoporose betekenis. Osteoporose is het gevolg van afgenomen bot-massa en verstoring van de bot-matrix, hierdoor is de botdichtheid verlaagd. Dit leidt tot een afname van de sterkte van de botten en een verhoogd risico op botbreuken, van met name de wervelkolom, heup, pols, bovenarm en bekken

Fractuurpreventie NHG-Richtlijne Vóór de behandeling bestond er geen verschil tussen de 3 behandelgroepen met betrek-king tot motorische en sensibele uitval; de meeste pa-tiënten (59%) hadden een complete dwarslaesie Een inzakkingsfractuur van de wervelkolom wordt ook wel een compressiefractuur genoemd De behandeling van kniepijn door reuma in de knieën is sterk afhankelijk van de exacte. Hypothyreoïdie is een tekort aan schildklierhormonen, er zijn verschillende oorzaken mogelijk: . Een aandoening waardoor de schildklier zelf niet genoeg schildklierhormonen (thyroxine en tri-joodthyronine) kan maken: primaire hypothyreoïdie; Een aandoening aan de hypofyse, die de werking van de schildklier en dus de aanmaak van schildklierhormoon reguleert: secundaire hypothyreoïdi Fractuurpreventie NHG-Richtlijne . Osteopenie ligt tussen deze getallen, met een T-score van beter dan -2,5 maar slechter dan -0,1. De kans dat osteopenie zich ontwikkelt tot osteoporose hangt af van uw leeftijd, andere medische aandoeningen die u heeft, medicijnen die u gebruikt en nog veel mee

Aspecifieke lagerugpijn NHG-Richtlijne

NHG-Standaard Depressie (tweede herziening). Huisarts Wet 2012;55(6):252-9. Inbreng van de patiënt De NHG-Standaarden geven richtlijne ; Als een DXA-scan een T-score geeft van -2,5 of kleiner of als uit een wervelhoogtemeting blijkt dat je een wervelinzakking hebt, krijg je de diagnose osteoporose of botontkalking 2.2.1 Inleiding. Rugklachten zoals pijn, stijfheid en functiebeperking, komen veel voor en hebben een grote invloed op het algemeen welbevinden van de patiënt. De rugklachten kunnen thoracaal (hoog in de wervelkolom) of lumbaal (laag in de wervelkolom) gelokaliseerd zijn. Lage rugklachten komen veruit het meeste voor Liggende Hamstring Stretch. Lig op je rug, buig je rechterknie naar je borst en plaats een riem of een opgerolde handdoek rond de bal van je voet. Strek je been naar het plafond. Druk uit met beide hielen. Als de lage rug gespannen aanvoelt, buig de linkerknie en plaats de voet op de grond NHG HIS tabel 24 ICPC versie 4 - november 2009 - (C) Nederlands Huisartsen Genootschap ICPC Code ICPC Titel A90.01 Syndroom van Down A91 Afwijkende uitslag(en) onderzoe Onderbeen) dwarse fractuur = als het bot volledig gebroken is en de fractuurlijn haaks op het bot staat schuine fractuur = als er een schuine breuklijn is compressie fractuur = door inzakking van een wervellichaam greenstick.

Pijn NHG-Richtlijne

Bisfosfonaten bijwerkingen. Bisfosfonaten worden steeds vaker gebruikt bij de behandeling van patiënten met osteoporose. Over het algemeen worden deze middelen goed verdragen. De frequentst gerapporteerde bijwerkingen zijn maag-darmbezwaren en slokdarmulcera. Ook psychische klachten lijken een, zeldzame, bijwerking te zijn Bijwerkingen van bisfosfonaten: gevolgen voor behandeling van osteoporose Deze samenvatting is gebaseerd op collegejaar 2012-2013. [toc] VO.1 en VO.2: Pijn in de rug De wervelkolom, columna vertebralis draagt een groot deel van het lichaamsgewicht, is bepalend voor de lichaamshouding en vormt de aanhechting van vele schoudergordel- en bekkengordelspieren. De componenten zorgen ervoor dat hals en romp voldoende beweeglijk zijn en dat er belasting o Mobiliteit bij ouderen. De mate waarin een oudere fysiek in staat is om zich zelfstandig voort te bewegen, is een belangrijke indicator voor de mate van hulpbehoevendheid en toename van kwetsbaarheid. Eulderink, Heeren, Knook en Ligthart delen de gevolgen van veroudering voor houding en beweging in door middel van drie factoren: afgenomen.

Fractuurpreventie NHG-Richtlijne . Bij een T-score <-2.5 wordt gesproken van osteoporose; een T-score tussen -1 en -2.5 wordt osteopenie genoemd (T>-1 wordt als normaal beschouwd). Hoewel in klinische trials meestal 20% hoogteverlies als drempelwaarde wordt beschouwd voor wervelfracturen (Genant 1993),. 3 De NHG-standaard Osteoporose adviseert het gebruik van bisfosfonaten als preventieve medische behandeling voor osteoporose. Botbreuken (DXA) als bij een wervelinzakking (VFA) is er een verhoogd risico op toekomstige ~. Beide onderzoeken (DXA en VFA) zijn pijnloos Fractuurpreventie NHG-Richtlijne . OSTEOPOROSE en EPILEPSIE Rosanne Dorme Mensen met epilepsie hebben een verhoogd valrisico. Tegelijk is er bij langdurig gebruik van (vaak meerdere) anti-epileptica een hoger risico op botontkalking of osteoporose en daarmee gepaard ook op botbreuken Deze algoritmes zijn terug te vinden in de NHG standaard fractuurpreventie en in de Nederlandse richtlijn osteoporose en fractuurpreventie. De richtlijnen zijn verschillend, maar globaal komt het er op neer dat bij patienten > 60 jaar en een risicoscore van 4 of meer een dexascan moet worden aangevraagd, en als die een lage botdichtheid toont (T-score < -2.5) is suppletie geïndiceer NHG enkeldistorsie 1/2. NHG-patiëntenbrief - Verstuikte enkel algemeen. wat is het? voet klapt plots naar binnen. enkelband onder spanning en rekt uit. kleine scheurtjes > pijnlijke en dikke enkel - zelden doorscheuren. symptomen. plots scherpe pijn, meestal buitenkant enkel - na een paar minuten minder - voorzichtig lopen gaat vaak wee

Diagnostiek osteoporose en fractuurpreventie - Richtlijn

Symptomen van uitzaaiingen in de wervelkolom - Kanker. g, of een verstoring in het gevoel. Uitzaaiingen in de wervels geven in het begin niet altijd klachten. Hoe snel je klachten krijgt, hangt af van: de plek van de uitzaaiing. g en/of een gevoelsstoornis ontstaan. Dit noemen we ook wel neurologische uitval Prof. dr. WF Lems - VU-DARE Home - Vrije Universiteit Amsterda Prognostische factoren osteoporose Risicofactoren osteoporose Osteoporose . Risicofactoren osteoporose. Er zijn diverse factoren die de kans op het krijgen van osteoporose vergroten: Erfelijke factoren; De leeftijd, hoe ouder hoe meer kans op osteoporose; Het geslacht, vrouwen lopen meer risico; Te laag lichaamsgewicht; Te weinig lichaamsbeweging; Slecht- of eenzijdig voedingpatroon; Te veel. [Oral health care guidelines for elderly people in long-term care facilities. Effectiveness and implementation in The Netherlands and Flanders

Patiëntenvoorlichting NH

 1. Hoorcolleges & NHG standaarden hc inleiding blaasontsteking (ongecompliceerd uwi): eerste keer bekijken, patiënt laten komen en urineonderzoek. bij een tweed
 2. Bij een derde van de mensen met osteoporose treedt een wervelinzakking op zonder dat ze daar last van hebben. (NHG). geeft richtlijnen voor de preventie, diagnostiek en therapie van osteoporose. Deze richtlijnen betreffen drie categorieën patiënten: patiënten die vragen hebben over osteoporose.
 3. Richtlijn osteoporose en fractuurpreventie. Derde herziening (2011). Prof Dr Willem F Lems, mede namens de overige werkgroepsleden. Email: wf.lems@vumc.nl Tekst: www.cbo.nl ;. Dit is een (uitgebreide) diaserie over de richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie 2011; Slideshow 966805 by zorin
 4. Leerboek Reumatologie En Klinische Immunologie [PDF] [is08tuiu79g0]. Prof. dr. J.W.J. Bijlsma Prof. dr. J.M. van Laar Leerboek reumatologie en klinische immunologi
 5. Gebruik thuisarts.nl door huisarts NHG-ledenraadpleging juni 2013; N=1.946) 90% verwijst patinten naar thuisarts.nl. 91% weet dat de informatie van de NHG- Patintenbrieven nu via thuisarts.nl beschikbaar is. 73% maakt tijdens het consult gebruik van thuisarts.nl 87% van de huisartsen zou thuisarts.nl aanbevelen aan een collega
 6. Oefentoets gzc3 jaar 3 geneeskunde by Blacer in Types > School Work and geneeskunde gzc3 oefentoet

Hartkloppingen Huisarts & Wetenscha

Pakketadvies 2011 Bijlage 5 overzicht Standpunten, deel 2 296-c Rapport Pakketadvies 2011 Bijlage 5 overzicht Standpunten, deel 2 Op 1 april 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 296-c Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen Fax (020) 797 85 00 E-mail [email protected Over de NHG-Standaarden. Een overzicht van alle NHG-Standaarden voor de huisarts. Deze richtlijnen zijn bedoeld om het medische beleid in de dagelijkse praktijk van de huisarts te ondersteunen • Cervicobrachialgie Pijn door artrose in de nek, die soms uitstraalt naar de armen en geaccentueerd wordt door bepaalde bewegingen Fractuurpreventie NHG-Richtlijne . Een toename van het risico op breuken (vooral van de heup, dijbeen en pols) en wervelinzakking waardoor de lichaamslengte afneemt, zijn de belangrijkste gevolgen. Een klein. Overgang is een belangrijke periode in het leven van een vrouw. Op dit moment zitten zo'n 1,5 miljoen vrouwen in de overgang Uw stemming, conditie, doen en denken hebben ook invloed op hoeveel pijn u ervaart Gezocht: mannen met chronische hoofdpijn/migraine voor interview Hoofdzaken. 16 december 2020 Enquête Omgaan met pijn. 16 december 2020 Kijk het webinar 'FL-41 Comfort brillenglazen' terug en win een bril! 15 december 2020 Nieuwe NHG-standaard Hoofdpijn Bij mensen met chronische pijn houdt de pijn aan, maanden.

In een grote Franse studie bij 7705 postmenopauzale vrouwen was de ernst van een reeds aanwezige wervelinzakking, In grote lijnen, conform hetgeen beschreven is in hoofdstuk 2.4 van de CBO-consensus Osteoporose 2002, en de NHG-standaard 2005,. Precursors Are Produced By The Pancreas Concerti Emma Marrone 2012 Date A555 Laptop Naujos Statybos