Home

Recht op persoonlijke levenssfeer EVRM

De kern van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer of privacy is de bescherming van het recht op persoonlijke vrijheid en individuele autonomie, zowel in relatie tot de overheid in de afbakening van de privé-sfeer tot de publieke sfeer, als in relatie tot de rechten en vrijheden van anderen rechten van de mens en de fundamentele vrijheden A: Inleiding Artikel 8 EVRM beschermt een viertal grondrechten die nauw samenhangen met de persoonlijke levenssfeer, de individuele en relationele vrijheid en de menselijke waardigheid. Uitdrukkelijk genoemd in artikel 8 worden het recht op respect voor he Inbreuk op de persoonlijke levenssfeer dient bij wet te zijn voorzien en noodzakelijk te zijn Ingevolge artikel 8, tweede lid, EVRM en artikel 10 Grondwet dient een inmenging op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer blj wet te zijn voorzien. Voorts dien Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) In artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950 is het recht van eenieder op eerbiediging van het privé- en gezinsleven, de woning en de correspondentie vastgelegd bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewaarborgd door artikel 8 EVRM, als het recht op de vrijheid van meningsuiting zoals gewaarborgd door artikel 10 EVRM vaak onderhevig zijn aan (soms niet al te ernstig) debat

Uit het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, dat naar zijn inhoud mede door art. 8 EVRM wordt bepaald, vloeit voort dat indien door de openbaarmaking van een portret op dit recht inbreuk wordt gemaakt, in beginsel sprake is van een redelijk belang van de geportretteerde als bedoeld in art. 21 Aw dat zich tegen die openbaarmaking verzet Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft de werkingssfeer van dit artikel echter geleidelijk aan steeds verder uitgebreid, zodat het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer andere bepalingen uit het Verdrag overschaduwt, rechten en vrijheden omvat die door de opstellers van het Verdrag uitdrukkelijk buiten het EVRM zijn gelaten en nieuw ontwikkelde rechten en vrijheden een plek kunnen worden gegund onder het EVRM En inbreuk op een fundamenteel recht zoals het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer als vastgelegd in artikel 8 EVRM is alleen dan mogelijk wanneer daarin wettelijk wordt voorzien en die inbreuk in een democratische samenleving noodzakelijk is. Leidend bij die beoordeling zijn afwegingen van subsidiariteit en proportionaliteit Het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam is in artikel 11 neergelegd. Afzonderlijke opneming van dit recht naast de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer geeft expliciet uitdrukking aan de belangrijke betekenis van het recht in onze rechtsorde en sluit tevens de onzekerheid over de grondwettelijke bescherming daarvan uit derhalve ook de bepaling inzake het recht op privacy is geïnspireerd op Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens 3 die in 1948 in de nasleep van de tweede wereldoorlog tot stand kwam. Artikel 8 van het EVRM: Eenieder heeft recht op de eerbiediging van zijn p rivé leven, zijn familie - e

door artikel 8 EVRM, waarvan moet worden aangenomen dat het ook werking heeft tussen de burgers onderling. [er moet] een recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer [...] worden aanvaard, dat aansluit bij vergelijkbare ontwikkelingen in andere landen en dat naar zijn inhoud mede wordt bepaald door artikel 8 EVRM, waarvan moe Sterker nog, aangezien er weinig persoonlijker is dan het eigen lichaam, kan de lichamelijke integriteit worden opgevat als een kernelement van de persoonlijke levenssfeer. Op een vergelijkbare manier wordt de lichamelijke integriteit in de systematiek van het EVRM in de eerste plaats beschermd door het in artikel 8 EVRM neergelegde recht op respect voor privéleven

Het recht op privacy c.q. privéleven is onder meer neergelegd in art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Nationaal is het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer ook nog geregeld in art. 10 van de Grondwet. In art. 13 wordt vervolgens expliciet gewezen op het briefgeheim en het telefoon- en telegraafgeheim In het geding is enerzijds het recht op vrijheid van meningsuiting van NRC (artikel 10 EVRM) en anderzijds het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de hoogleraar (artikel 8 EVRM). Beperkingen op deze fundamentele rechten zijn slechts toegestaan indien aan de vereisten van het tweede lid van voornoemde artikelen is voldaan Dit boek analyseert welke rechten voor burgers en welke (negatieve en positieve) verplichtingen voor de verdragsstaten voortvloeien uit artikel 2 EVRM (het recht op leven), artikel 8 EVRM (het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) en artikel 1 EP (het recht op eigendom) in omgevingsgerelateerde situaties

Bescherming van persoonsgegevens Infopagina's over de

  1. Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Het recht op eigendom. Dat zijn niet bepaald grondrechten die op voorhand met het omgevingsrecht (zoals het ruimtelijke ordeningsrecht en het milieurecht) worden geassocieerd. Toch spelen deze rechten, die voortvloeien uit het EVRM, een steeds belangrijkere rol
  2. Artikel 8 EVRM beschermt het recht op een identiteit, persoonlijke ontwikkeling en het recht om relaties aan te gaan en te ontwikkelen met andere mensen en de buitenwereld. Het behoud van een geestelijke stabiliteit is in deze context een onontbeerlijke voorwaarde om het recht op respect voor het privéleven effectief te genieten»
  3. met het recht op privéleven.271 1. Eerste criterium: de uitdrukkelijke nietigheidssanctie..271 2. Derde criterium: het recht op eerlijk proces271 3
  4. g persoonsgegevens (Wbp). De beperking op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan slechts worden gerechtvaardigd door een zwaarwegend maatschappelijk belang en zal in concreto in overeenstem

Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt erkend in bijvoorbeeld artikel 10 van de Grondwet en artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM). De betekenis van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is van verstrekkend belang, met name door de extensieve interpretatie die het Europees Hof voor de rechten van de mens (hierna: het EHRM) daaraan geeft II. voor recht verklaart dat [X] a. onrechtmatig handelt; en/of b. inbreuk maakt op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer ex artikel 8 EVRM en/of de artikelen 7 en 8 van het EU-Handvest van de Grondrechten; en/of c. inbreuk maakt op het portretrecht ex artikel 21 Auteurswet; en/of d. in strijd handelt met artikel 9 lid 1 AVG

Portretrecht - toelichting en uitleg - Team Advocate

Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, De eerbiediging van persoonlijke levenssfeer, gezinsleven, goede naam, huis en particuliere communicatievormen wordt gewaarborgd. c) De in artikel 7 gewaarborgde rechten corresponderen met de rechten die in artikel 8 van het EVRM zijn gewaarborgd In artikel 8 EVRM is het fundamentele recht van burgers verankerd op eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. De overheid mag bij wet alleen inbreuk maken op dat recht voor zover dat in een democratische samenleving noodzakelijk is De persoonlijke levenssfeer omvat onder meer het huis, de briefwisseling, de communicatie via telefoon, telegraaf en andere besloten middelen van communicatie, het recht om in besloten situaties niet te worden bespied of afgeluisterd, het recht op zorgvuldige behandeling van persoonlijke gegevens, en het recht op eerbiediging van het innerlijk leven en van de lichamelijke integriteit

Privacy & het EVRM bartvandersloot

In artikel 8 EVRM is het recht op respect voor familie- en privéleven neergelegd. Dit is geen echter absoluut recht. Voor een gerechtvaardigde inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van een gedetineerde moet de inbreuk een wettelijke grondslag hebben. Ook moet de inbreuk noodzakelijk zijn in een democratische samenleving Artikel 8 - Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische. Het medisch beroepsgeheim is een component van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals vastgelegd in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het is voor toegang tot goede medische zorg cruciaal dat patiënten in alle openheid, ongehinderd met hun zorgverleners kunnen communiceren in de. persoonlijke levenssfeer opleveren. Artikel 8 EVRM, dat het recht op de persoonlijke levenssfeer beschermt, bespreekt enkele voorwaarden waaraan zo'n inbreuk dient te voldoen, wil er sprake zijn van een gerechtvaardigde inbreuk.2 In een specifiek geval va Daarnaast vormt artikel 2.1 Modelnoodverordening op grond van het EVRM-beperkingssysteem een ongerechtvaardigde beperking van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, zowel bij gelding in de publieke- als de privésfeer. Ten aanzien van het recht op betoging is uit dit onderzoek gebleken dat artikel 2.1 va

(c) Uit het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, dat naar zijn inhoud mede door art. 8 EVRM wordt bepaald, vloeit voort dat indien door de openbaarmaking van een portret op dit recht inbreuk wordt gemaakt, in beginsel sprake is van een redelijk belang van de geportretteerde als bedoeld in art. 21 Aw dat zich tegen die openbaarmaking verzet Boek 6, p. 380). In het oordeel van het hof dat het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in dit geval zwaarder dient te wegen dan het recht van Het Parool c.s. op vrijheid van meningsuiting, ligt besloten dat Het Parool c.s. door de publicatie van het portret inbreuk hebben gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [Van P.] Een inbreuk op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het recht op vrijheid van godsdienst, is op grond van het EVRM toegestaan, mits die beperking bij of krachtens wet is voorzien. Dat betekent dat de overheid vaccinatie als voorwaarde voor toegang tot kinderopvang of een algemene vaccinatieplicht wettelijk moet vastleggen Proefschrift: Het EVRM en het materiële omgevingsrecht 27.07.2019 Dit boek analyseert welke rechten voor burgers en welke (negatieve en positieve) verplichtingen voor de verdragsstaten voortvloeien uit artikel 2 EVRM (het recht op leven), artikel 8 EVRM (het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) en artikel 1 EP (het recht op eigendom) in omgevingsgerelateerde situaties Op grond van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) heeft een ieder recht op eerbiediging van zijn privé-leven, familie- en gezinsleven. De huurder kan zijn buurman rechtstreeks aanspreken op het cameragebruik, maar in de praktijk zal de huurder waarschijnlijk aan zijn verhuurder vragen een einde te maken aan het cameragebruik van de buurman

a) Schending recht op eerbiediging van persoonlijke levenssfeer Wat dat laatste betreft geldt dat een schending van het in art. 8 EVRM gegarandeerde recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer niet zonder meer een inbreuk oplevert op de in art. 6 EVRM vervatte waarborg van een eerlijk proces (vgl Staatsrecht 3 HC 5 3-10- Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Persoonlijke levenssfeer >> bronnen Art. 10-14 Gw Art. 8 EVRM Art. 17 IVBPR Art. 3/7/8/9 en 42 Handvest Grondrechten EU. Art. 10 Gw >> iedereen heeft recht op eerbiediging van de persoonlijke Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt erkend in bijvoorbeeld artikel 10 van de Grondwet en artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM). De betekenis van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is van verstrekkend belang, met name door de extensieve interpretatie die het Europees.

Artikel 11: Onaantastbaarheid lichaam - Nederlandse Grondwe

Het EVRM en het materiële omgevingsrecht analyseert in het bijzonder welke rechten voor burgers en welke (negatieve en positieve) verplichtingen voor de verdragsstaten voortvloeien uit art. 2 EVRM(het recht op leven) art. 8 EVRM (het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) art De huiseigenaren stellen dat de NAM een ernstige inbreuk maakt op fundamentele persoonlijkheidsrechten, zoals het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 2 en 8 EVRM). Zij menen dat er recht is op vergoeding van immateriële schade, ook al is er geen sprake van een erkend psychiatrisch ziektebeeld Fürst-Pfeifer vond dat inbreuk was gemaakt op haar recht op persoonlijke levenssfeer onder artikel 8 EVRM. De zaak komt voor het EHRM, dat in zijn uitspraak teruggrijpt op het Karako arrest. Het EHRM stelt vast dat Fürst-Pfeifer haar zaak insteekt vanuit artikel 8 EVRM, en niet vanuit 10 EVRM

Voor politiegegevens is de wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens gelegen in de Wet politiegegevens (Wpg). Deze wet regelt ook voor welke doelen en met inachtneming van welke waarborgen de schending van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is toegestaan. Art. 19 Wp vraag dient te worden gezocht in artikel 8 EVRM, de grondslag op Europees niveau voor het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit artikel hanteert in lid 1 als uitgangspunt dat inbreuken op de persoonlijke levenssfeer van burgers niet toegestaan zijn. I WOONOVERLAST EN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER Naar een balans tussen bescherming en beperking J.G. Brouwer & A.E. Schilder social need en subsidiariteit in verband met het in artikel 8 EVRM neergelegde recht op respect voor het privéleven, alleen moeten denken aan drugsoverlast Grondwet en EVRM. De werkgever heeft het recht om een anti-rookbeleid te voeren. Als de werkgever regels opstelt in een anti-rookbeleid die dermate ver gaan, is het mogelijk dat de persoonlijke levenssfeer van de werknemer in het gedrang is. Zowel de Grondwet als het EVRM geeft een ieder het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

DE GRONDWET - Nederland rechtsstaat - Wetenschappelijk

Zij verbiedt de gedaagden voor een periode van 2 jaren inbreuken te maken op het recht van eisers op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer door het zonder toestemming openbaar maken van hun portretten, op straffe van een dwangsom van € 50.000,= voor iedere editie van Privé met het portret van Willem-Alexander en/of Máxima en een dwangsom van € 100.000,= voor iedere editie van. DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER Aernout Nieuwenhuis In deze bijdrage staan de privacy-gerelateerde grondrechten centraal. Zowel technische als juridische ontwikkelingen hebben gemaakt dat het grondwettelijke recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het daarmee samenhangende huisrecht en communicatiegeheim sinds 1983 volop i delegatie EVRM en Grondwet - In artikel 10 lid 1 Grondwet staat het volgende:Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.Het artikel staat attributie van de wetgevende bevoegdheid aan de wetgever.

EHRM communiceert zaak tegen Nederland over Bezoek Zonder

Bij de beoordeling van de inperking van het recht op de persoonlijke levenssfeer (art. 10 Grondwet en art. 8 EVRM), waarvan de fysieke integriteit deel uitmaakt, moet de mate van beperking in acht worden genomen. Een geringe beperking, onder vermelding van de voorwaarden, plaats en tijd, is niet in strijd met art. 10 Grondwet HR 30 maart 2004, LJN AM2533, NJ 2004/376). Wat dat laatste betreft geldt dat een schending van het in art. 8 EVRM gegarandeerde recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer niet zonder meer een inbreuk oplevert op de in art. 6 EVRM vervatte waarborg van een eerlijk proces (vgl

Sdu blog - Het recht op privacy: iedereen heeft iets te

De vordering is gedaan, zo blijkt uit de stukken, op grond van de verwachting dat inbreuk zou worden gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van EncroChat in Nederland. Een deel van de beschikking bevindt zich ten tijde van de regiezitting van 9 juli 2021, aangevuld met een proces-verbaal van de rechter-commissaris, gedateerd 20 september 2020, in het dossier Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van eiser weegt zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting van Damcon. De handelwijze van Damcon komt neer op naming and shaming via social media zonder dat de verdachtmaking voldoende steun vindt in het beschikbare feitenmateriaal Voor de beantwoording van de vraag of de openbaarmaking uiteindelijk onrechtmatig is, dient het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 8 EVRM) te worden afgewogen tegen het recht op vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM) van Sanoma Enerzijds heeft de overheid de plicht om het recht op leven te beschermen en anderzijds om geen inbreuk op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het huisrecht te maken. Het is een broze legitimatie, maar vooralsnog denken we dat rechters de eerste plicht zwaarder zullen wegen en de noodverordening derhalve rechtmatig oordelen

In de zaak tegen TMG ging de rechtbank ook over tot een afweging van twee fundamentele rechten. In zo'n geval kan het recht op bescherming van eer en goede naam en op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer tegenover het recht op vrijheid van meningsuiting staan: Article 8 EVRM - Right to respect for private and family lif De inbreuk op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer moet volgens de Grondwet zijn gebaseerd op een wet in formele zin'law. Hei'nt artike begri8p,ltweede lid, EVRM omvat geschreven en ongeschreve- voorzoven recht, ern het geschreve- n is wetgeving en soms ook niet-regelgevende besluiten. Bij een oordeel over de vraag of d Recht op privacy ART 22 GW - ART 8 EVRM. Constitutionele bescherming van de persoonlijke levenssfeer - 4 aspecten: Eerbiediging van het privéleven: Iedereen heeft het recht zich af te schermen van anderen en persoonlijke gegevens voor zichzelf te houden,.

Afweging van fundamentele rechten: Recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer versus recht op vrijheid van meningsuiting en persvrijheid; art. 8 en 10 EVRM. Maatstaf. Immateriële schadevergoeding. Eiser P. maakt op grond van het portretrecht bezwaar tegen de publicatie in het Parool van een portretfoto van eiser Recht op bescherming van persoonlijke levenssfeer is niet absoluut. Werkneemster beroept zich op artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR), artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en artikel 10 van de Grondwet • bescherming persoonlijke levenssfeer (art. 10 GW en art. 8 EVRM) van tipgever wél art. 43, onder e, Wbpbetreft figewichtige belangen op grond waarvan het noodzakelijk is een uitzondering te maken op het recht van de betrokkene op kennisneming. Het belang van de ongestoorde gedachtewisseling tussen ambtenaren behoort daar niet toe. Bevoegdheden van art. 2 Politiewet 1993 worden onder meer beperkt door het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer gegeven in art. 10 lid 1 Gw en art. 8 EVRM. Art. 10 lid 1 Gw biedt bescherming tegen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer in het geval onvoldoende wettelijke basis voorhanden is. Art. 10 lid 1 Gw biedt namelijk geen grondslag voor rechterlijke toetsing van de. Artikel 10 EVRM (freedom of expression) garandeert het recht op vrijheid van meningsuiting, met inbegrip van het recht van een ieder om inlichtingen en denkbeelden te ontvangen of te verstrekken. Deze rechtsbeginselen hebben een gelijk gewicht, zij het dat openbare zittingen onvermijdelijk altijd een zekere inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen betekenen

van het recht op vrijheid van bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die wordt gegarandeerd door artikel 10 van de Grondwet, artikel 8 EVRM en artikel 17 IVBPR. Het dragen van de boerka is immers een persoonlijke keuze. Voorts is er de kans dat bij het inwerking treden van het voorstel dat de boerkadraagsters in een sociaal isolement. NJCM c.s. meent dat met SyRI inbreuk wordt gemaakt op mensenrechten en beoogt daarom een 'halt' toe te roepen aan het gebruik van het instrument. Verder maakt de SyRI-wetgeving volgens eisers een ongeoorloofde inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder het recht op respect voor het privéleven Uit artikel 8 EVRM blijkt namelijk dat het recht op privacy vier ondergeschikte rechten omvat, te weten (1) het recht op contact met de buitenwereld, (2) het recht op een woning, (3) het recht op gezinsleven en (4) het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer

ECLI:NL:GHARL:2019:10757 (Publicatie naam hoogleraar in #

Edamse Bijstandsvrouw. HR (Kort geding) 9 januari 1987, NJ 1987, 928 m.nt. EAA en in RvdW 1987, 18 en AB 1987, 231 (Artt. 10 Grondwet, 8 EVRM en 1401 BW (civielrechtelijk arrest)) Beginselen: Gelijkheidsbeginsel, vrijheid van meningsuiting en bescherming van persoonlijke levenssfeer Het betreft hier een vrouw die een bijstandsuitkering genoot sinds zij was gescheiden Inleiding tot het recht (notities) xxx (Hersteld) Hoofdstuk 5 CPU en bussen samenvatting Recht Hoofdstuk 1 Gastles Paul Lembrechts.docx Notas Tentamen 2016, vragen Recht thema 4 Preview tekst Hoofdstuk 5: Fundamentele rechten en vrijheden Algemeen Grondwettelijk recht: 1 Artikel 8 EVRM Artikel 3 EVRM zal niet bij elke vorm van detentie in het geding zijn, maar dat is wel het geval voor wat betreft artikel 8 EVRM, omdat bij ieder vorm van detentie nu eenmaal per definitie een inbreuk worden gemaakt op dit artikel, of meer precies op het recht op een persoonlijke levenssfeer (ofwel het recht op privéleven)

beperkingen, recht heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer (artikel 10). Ingevolge artikel 8, tweede lid, van het EVRM, is beperking van dit recht uitsluitend toelaatbaar indien de beperking is voorzien bij w et, zij een legitiem doel dient en zij 'noodzakelijk is in een democratische samenleving'. Deze not In dit hoofdstuk gaat het om het privéleven, deze wordt vaak aangeduid als de persoonlijke levenssfeer. Hoe wordt de persoonlijke levenssfeer op Europees niveau gewaarborgd? De Nederlandse vertaling van artikel 8 van het EVRM is: Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn. Hiervoor baseert het ColLege zich op artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Op grond van artikel 8 is een inmenging in de persoonlijke levenssfeer van een individu slechts gerechtvaardigd indien hiervoor een grondslag bestaat in de nationale wetgeving. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) stel

Privacyweb

Proefschrift: Het EVRM en het materiële - recht

Toepasbaarheid. Artikel 8 is ook van toepassing op digitale gegevens die inzicht geven in privé leven, zoals bestanden op computers , smartphones en gegevensdragers. Vergelijking met nationale wetgeving. Het recht op privacy is in de Nederlandse grondwet geregeld in artikel 10, het recht op huisvrede in artikel 12.Het briefgeheim is in de Nederlandse grondwet geregeld in artikel 13, in de. Artikel 8 EVRM betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In onderhavige zaak werd de identificatieplicht van art. 29 lid 1 Wet LB 1964 door de Hoge Raad als geen inbreuk gezien op het recht op persoonlijke levenssfeer zoals gegarandeerd in art. 8 EVRM

EVRM Voor rech

Artikel 12 - Eerbiediging persoonlijke levenssfeer: Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet Iedereen heeft recht op liefde. Liefde is een fundamentele vrijheid: iedereen heeft het recht een affectieve relatie aan te gaan met een persoon van zijn of haar keuze. Dat recht is in art. 8 EVRM opgenomen en strekt zich ook uit tot de werkplek, het kantoor en zakelijke activiteiten

Kamerstuk 19637, nr

1 Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak moet in het openbaar worden gewezen maar de toegang. Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is niet absoluut. Bij de beantwoording van de vraag of (on)gerechtvaardigd inbreuk wordt gemaakt op het, onder meer in art. 8 EVRM gewaarborgde, recht op eerbiediging van het privéleven van de verdachte komt het aan op een weging van de omstandigheden van het geval Zij verbiedt de gedaagden voor een periode van 2 jaren inbreuken te maken op het recht van eisers op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer door het zonder toestemming openbaar maken van hun portretten, op straffe van een dwangsom van € 50.000,= voor iedere editie van Privé met het portret van Willem-Alexander en/of Máxima en een dwangsom van € 100.000,= voor iedere editie van. 7 II EERBIEDIGING VAN DE PERSOONSLIJKE LEVENSSFEER Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt erkend in bijvoorbeeld artikel 10 van de Grondwet en artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM). De betekenis van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is van verstrekkend belang, met. Dit betekent dat huurster op deze bepaling tegenover verhuurder een beroep kan doen'. Verder stelde de rechter dat 'de verhuurder geen omstandigheden heeft gesteld die een beperking van het recht op family life en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zouden kunnen rechtvaardigen'

Deze uitspraken kunnen de betekenis van mensenrechten voor stervenshulp bij een voltooid leven wel helpen te verduidelijken. Het gaat dan met name om de betekenis van het recht op leven en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in hun onderlinge samenhang. Conclusie: ruime beslissingsvrijheid voor nationale overheden beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer'. Het begrip levenssfeer wordt er niet duidelijker op door een woordenboek te raadplegen. Zo definieert Van Dale levenssfeer als privacy en privacy als privé-leven. In art. 8 EVRM wordt het recht breder beschreven in lid 1: 'Een ieder heeft recht op respect voor zij

rechtsbeginselen een rol. In artikel 8 EVRM (respect for private and family life) staat de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer centraal. Artikel 10 EVRM (freedom of expression) garandeert het recht op vrijheid van meningsuiting, met inbegrip van het recht van een ieder om inlichtingen en denkbeelden te ontvangen of te verstrekken EVRM : Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven. 1 Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer EVRM beschermde recht op vrijheid van meningsuiting en informatievrijheid.6 6. 8 EVRM beschermde persoonlijke levenssfeer staat immers de door art. 10 EVRM beschermde vrijheid van meningsuiting, waaraan het Straatsburgse hof eveneens grote waarde hecht. Tussen beide rechten bestaat geen rangorde en. Een inbreuk op het grondrecht op de persoonlijke levenssfeer is tot dusver niet aanvaard. De vraag was hoe de Afdeling zou oordelen over hoe het noodbevel, waarmee appellant en zijn gezin in feite de toegang tot hun woning voor onbepaalde tijd werd ontzegd, zich zou verhouden tot het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10 Grondwet)

persoonlijke levenssfeer. Met betrekking tot de overheidssector gaat het om een nadere precisering en ondersteuning van de door de burger aan dit grondrecht te ontlenen aanspraken. Op basis van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de mens kan ee Het recht op gezondheid is onder te verdelen in kwaliteit, toegankelijkheid, beschikbaarheid en aanvaardbaarheid van gezondheidszorg. Dit is van belang voor iedereen, dus ook voor bijvoorbeeld ouderen, gedetineerden, asielzoekers en ongedocumenteerden. Rond zorg en gezondheid zijn verschillende andere mensenrechten van belang

De kernvraag is welk recht belangrijker is: het recht van verzoeker op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, zoals neergelegd in artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mensen en de fundamentele vrijheden (EVRM), óf het recht van SBS op vrijheid van meningsuiting, zoals neergelegd in artikel 7 van de Grondwet en artikel 10 EVRM Het recht op de persoonlijke levenssfeer met de reikwijdte als verwoord in artikel 8 EVRM is een van de belangrijkste rechtsgoederen in relatie tot medische kwesties. Het brengt in dat opzicht bij uitstek de zelfbeschikking in volle breedte tot uitdrukking De overheid heeft tot taak deze rechten op gelijke wijze te wegen. Het ene recht weegt in principe niet zwaarder dan het andere recht. Bij en tijdens bescherming van persoonlijke levenssfeer, hoort ook de uitingsvrijheid beschermd te zijn. De bovengenoemde proportionaliteitstoets van artikel 10 lid 2 EVRM ziet hier op toe