Home

Eindtermen aardrijkskunde tweede graad

Via het vak aardrijkskunde kunnen de leerlingen wo rden aangezet tot een christelijk-ethische reflectie, tot een houding van verwondering en bewondering, van solidariteit, van eerbied en dankbaarheid. In de tweede graad is de aardrijkskunde aangewezen om Alle eindtermen zijn te bereiken. In de eerste graad is er een set eindtermen per stroom (A- en B-stroom). De eindtermen basisgeletterdheid moeten door elke individuele leerling bereikt worden op het einde van de 1ste graad, zowel in de A-stroom als in de B-stroom In de tweede graad is de aardrijkskunde aangewezen om: de leerlingen te brengen tot inzicht in de natuur, het landschap en de hierin levende mens; de leerlingen langs kritische benadering te brengen tot christelijk engagement met zin voor verantwoordelijkheid eindtermen vertaald worden in leerplandoelen en vervolgens in leerplaninhouden - te verlaten en te vervangen door een format gebaseerd op competenties. De belangrijkste redenen voor deze keuze zijn: 1. De bestaande leerplannen aardrijkskunde bevatten een zeer grote hoeveelheid leerplandoelen en -inhouden

Onderwijsdoelen en leerplannen in het secundair onderwijs

 1. De tweede en derde graad van het secundair onderwijs kent vakgebonden eindtermen per onderwijsvorm (aso, bso, tso, kso) en per graad. 2de graad ASO BSO KSO TSO Vakgebonden eindtermen Aardrijkskunde Geschiedenis Lichamelijke opvoeding Moderne vreemde talen Frans-Engels Natuurwetenschappen Nederlands Wiskun
 2. 16 sleutelcompetenties: informatie en lesmateriaal. 16 sleutelcompetenties vormen de basis voor de nieuwe eindtermen. De eindtermen worden geformuleerd in functie van deze sleutelcompetenties en niet langer in functie van vakken of leergebieden.Hierdoor vervalt het onderscheid tussen vak-/leergebiedgebonden en vak-/leergebiedoverschrijdende onderwijsdoelen
 3. aan de voor de tweede graad geformuleerde eindtermen: 1) Kennis: Leerlingen - kennen voldoende topografische feiten om tot ruimtelijk inzicht te komen; - beschikken over een wetenschappelijk verantwoord geografisch basisvocabularium om zich correct over ruimtelijke elementen, relaties en structuren uit te drukken
 4. alle materiaal is afgestemd op de eindtermen en de daarop gebaseerde leerplannen aardrijkskunde; we besteden aandacht aan een algemene benadering, maar ook aan casestudies; er staan heel wat activerende werkvormen in leer(werk)boeken. de lay-out toont aan of de passages geschikt zijn voor aso of tso/kso, al dan niet voor één of twee lesure
 5. Eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs. Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen
 6. g en 5 u keuzegedeelte om te verdiepen, te verkennen en te versterken. In het tweede jaar in de A-stroom is er 25 uur basisvor
 7. Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Aardrijkskunde - Vakgebonden eindtermen Kennis De leerlingen kunnen 10 op een eenvoudige manier de natuurlijke en menselijke oorzaken van milieuproblemen in een gebied verklaren en er de gevolgen voor mens, natuur en milieu uit afleiden. Secundair onderwijs - Vakoverschrijdende eindtermen e

Aardrijkskunde Tweede Graad Kso/Tso Leerplan Secundair

De nieuwe eindtermen sluiten dichter aan bij de huidige toestand van de wereld. Die voor de eerste graad secundair onderwijs zijn inmiddels van kracht sinds september 2019. De nieuwe eindtermen voor de tweede en de derde graad werden door het Vlaams Parlement goedgekeurd op 10 februari 2021. Ze gaan van kracht vanaf het schooljaar 2021-2022 eindtermen aardrijkskunde voor de tweede graad zijn eindtermen voor de drie onderwijsvormen. Zij houden geen rekening met de verschillende leerlingenprofielen in het aso enerzijds en het kso en tso anderzijds

Aardrijkskunde Tweede Graad Aso Leerplan Secundair

Secundair onderwijs, eerste graad - B-stroom Vakgebonden eindtermen natuurwetenschappen 8 De leerlingen kunnen in concrete voorbeelden aantonen hoe de mens natuur en milieu beïnvloedt. Secundair onderwijs, tweede graad ASO, KSO, TSO Vakgebonden eindtermen aardrijkskunde Eindtermen 2de en 3de graad niet geschorst - hoe nu verder? 22 juli 2021 / in Actueel / door Lieselotte Mombaerts. Op 22 juli 2021 velde het Grondwettelijk Hof een arrest waarin de verzoeken tot schorsing van de nieuwe eindtermen worden verworpe Leerplan SO Tweede graad A - Aardrijkskunde 25 augustus 2020 / in Aardrijkskunde, Eindtermen en leerplannen secundair onderwijs Secundair Onderwijs, SO Tweede graad A Leerplannen tweede graad secundair onderwijs / door steiner_admi Startklaar aardrijkskunde 3 (4 studiepunten) Didactische vertaling van een onderwerp dat aanleunt bij leerstof uit de eindtermen/leerplannen van de tweede graad. Bekijk hier de vakfiche van Aardrijkskunde

De nieuwe eindtermen en leerplandoelen aardrijkskunde vragen nieuwe uitgaven voor de tweede graad. Onze auteurs zijn momenteel volop aan de slag met de herwerking van Werkmappen Aardrijkskunde 3. Er is gekozen voor twee versies. 'Werkmap aardrijkskunde 3 - Doorstroom' voor de D-finaliteit en 'werkmap aardrijkskunde 3 - dubbel' voor de D/A. TeleScoop is de nieuwe reeks aardrijkskunde voor de A-stroom, doorstroom- en de dubbele finaliteit. De reeks zet sterk in op onderzoekend leren, steeds vanuit grote vragen en probleemstellingen met oog voor de leefwereld van jongeren. In graad 2 bieden we aparte versies aan voor het KathOndVla (TeleScoop) en het GO! (TeleScoop GO!)

Op 1 september start de modernisering secundair onderwijs in de tweede graad. Directeurs en leraren zijn zich daarop aan het voorbereiden. Veel leraren stellen zich daarbij de vraag of ze met de nieuwe leerplannen aan de slag kunnen gaan, nu Katholiek Onderwijs Vlaanderen samen met meer dan 100 schoolbesturen naar het Grondwettelijk Hof trekt met de vraag om de eindtermen te schorsen en te. Deze creatieve werkvorm sluit aan bij het leerplan voor de tweede graad ASO en vind je zowel terug in het derde, als vierde jaar. Situering in de eindtermen Vakgebonden eindtermen aardrijkskunde 1e graad ET13: De leerlingen kunnen de lokalisatie van verschijnselen, ruimtelijke gegeven

Aardrijkskunde 2de graad: Er is ook een versie beschikbaar die is aangepast aan het leerplan van GO! en OVSG voor de 1e en 2e graad ; 2de graad aso 3 Aardrijkskunde D/2012/7841/002 1 Algemeen 1.1 1 lestijd/week) 1. Visie Aangezien er nog geen nieuwe of bijgewerkte eindtermen zijn voor aardrijkskunde in het SO, kan dit leerplan alleen. Leerplannen aardrijkskunde tweede graad van het vvkso D/2012/7841/019 1. Aan de hand van concrete voorbeelden, van beelden en van andere informatiebronnen, de herkomst van enkele delfstoffen en fabricaten op kaarten aflezen. 2.1 De kenmerken van een industrieregio met hoge ontwikkelingsgraad buiten Europa beschrijven EXTRA EIndtermen aardrijkskunde (1e graad, A-stroom, GO) 1. Landschap en kaart De leerlingen kunnen 2 kaarten en plattegronden lezen door gebruik te maken van legende, schaal en oriëntatie. De leerlingen 5* leren spontaan de passende kaart raadplegen. 2.. 3. Tweede en derde graad 3.1. Finaliteiten, onderwijsvormen en studiedomeinen In de tweede en derde graad worden de studierichtingen onderverdeeld op basis van hun uiteindelijke doelstelling. Studierichtingen met een finaliteit arbeidsmarkt bereiden leerlingen voor op een job, een graduaat aan de hogeschool of de HBO5-opleiding verpleegkunde

Tweede Graad Basismechanica

Ook de vaardigheden voor de tweede en derde graad zijn er verder in opgenomen zodat het boekje meerdere jaren in de loopbaan van de leerling doorheen het secundair kan meegaan. Voor de vakgroep aardrijkskunde is het een goed middel om leerlijnen aardrijkskunde op te stellen en te implementeren COMPETENTIEGERICHT LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: AV Aardrijkskunde Basisvorming Specifiek gedeelte TSO Toerisme Onderwijsvorm: ASO-TSO-KSO Graad : tweede graad Leerjaar: eerste en tweede leerjaar Leerplannummer: OO-2018-003 Dit leerplan is de overname van het goedgekeurde leerplan van GO! Eindtermen tweede graad vanaf 1 september 2021. Commissies, waarin naast de onderwijsverstrekkers en wetenschappelijke experts ook vakleraren vertegenwoordigd waren, ontwikkelden nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad en specifieke eindtermen voor de doorstroom- en dubbele finaliteit van de derde graad tweede graad of u wilt iets heel praktisch weten, op de volgende pagina's vindt u wellicht wat we of de beoogde eindtermen behaald zijn. Paralleltoetsen worden door de KU Leuven voor kiezen om Aardrijkskunde of Chemie en Fysica in het Engels te volgen

Onderwijsdoele

 1. We verwijzen hiervoor naar de vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen in de tweede graad. Bijvoorbeeld het interactief competenter worden, communicatieve vlotheid verwerven,zorg dragen voor relaties, in groep probleemoplossend samenwerken, enzovoort. • gezondheidseducatie Het uitwerken van een gezondheids- en/of drugbeleid op school
 2. TAAL. Aardrijkskunde (EX). Als je Latijn hebt gevolgd in de eerste graad is het logisch om te kiezen voor de richting Latijn in de tweede graad. PDF Microsoft Word - Aardrijkskunde-2008-038.doc 1ste graad AV Aardrijkskunde. 1 Algemeen. 1.1 Visie op het aardrijkskundeonderricht in het secundair onderwijs
 3. Ondersteunende materialen basisopties eerste graad Stoomcursus modernisering 2de en 3de graad Servicedocument eindtermen tweede en derde graad Specifiek gedeelte BuSO stoomcursus implementatie leerdoelen 2.0 BuSO stoomcursus implementatie leerdoelen 2.0 screencast. Keuze en bestelling leerplannen tweede graad
 4. Tweede graad. Isaac-aardrijkskunde Isaac-aardrijkskunde 3 (voor het 3e jaar) verschijnt in de zomer van 2021. Isaac-fysica is bestemd voor studierichtingen uit de doorstroomfinaliteit en is de opvolger van InterActie. De methode is geschreven op basis van de nieuwe eindtermen/leerplannen en brengt betrouwbare feitelijke kennis aan
 5. Startklaar aardrijkskunde (4 studiepunten) Didactische vertaling van een onderwerp dat aanleunt bij leerstof uit de eindtermen/leerplannen van de tweede graad. Krachtig Leren. 15 studiepunten. Dit onderdeel bestaat uit een combinatie van vakdidactische sessies op de campus, observaties, oefenlessen bij een medeopleider en stage op de werkvloer
 6. g van de tweede graad secundair onderwijs werden in 2002 van kracht en die voor de derde graad in 2004. In 2006 werden de specifieke Vakgebonden eindtermen Aardrijkskunde Geschiedenis Lichamelijke opvoeding Moderne vreemde talen Frans-Engels Natuurwetenschappen Nederland

16 sleutelcompetenties: informatie en lesmateriaal

De realisatie van vakoverschrijdende eindtermen leren leren in eerste, tweede en derde graad spreekt voor zich. Er is de klassenleraar en coklassenleraar als spilfiguren in de begeleiding van de leerling op vlak van studiemethode, studiemotivatie en studiekeuze. Er is een leercoach tweede graad; er zijn infoavonden en oudercontacten Aangezien in de 2e graad Toerisme aardrijkskunde uitvoerig aan bod komt, met 2 extra-lestijden per week gedurende de beide graadsjaren, wordt dit leerplan ook uitgebreid met een verdiepend leerplanonderdeel ' aardrijkskunde in de toerismeopleiding'. AV Aardrijkskunde. 2. Beginsituatie 2 DEEL II Tweede graad 2.2 Hoofdstuk I Vakoverschrijdende eindtermen Hoofdstuk 1.pdf 2.2.1 Uitgangspunten voor de vakoverschrijdende eindtermen Leren leren eindtermen.pdf Aardrijkskunde Geschiedenis Lichamelijke opvoeding Moderne vreemde talen: Engels - Frans Natuurwetenschappen Nederland

Terranova - Aardrijkskunde - VAN I

De Vlor en de SERV wijten de vragen naar haalbaarheid van de nieuwe eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs aan een te weinig overkoepelende benadering en te weinig overleg tussen alle betrokkenen. De haalbaarheid voor leerlingen en lerarenteams kon pas op het einde van de rit volledig worden ingeschat. De beide adviesraden hadden ook zelf eerder in het proces advies willen geven Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad In de nieuwe eindtermen ruimtelijk bewustzijn eerste graad nemen landschappen, als resultaat van de interactie tussen het fysische milieu en de menselijke activiteiten, een duidelijke plaats in. Ook in de aankomende eindtermen van de tweede en derde graad komen landschappen en de perceptie ervan aan bod

Leerplan SO Tweede graad B - Lichamelijke opvoeding; Leerplan SO Net als Katholiek Onderwijs Vlaanderen stellen de steinerscholen dat de nieuwe eindtermen voor de 2de en 3de graad S.O. zo talrijk en zo gedetailleerd zijn dat ze de onderwijsvrijheid schaden en de kwaliteit van het onderwijs in. BSO 2e graad, eerste en tweede leerjaar Studiegebied:mechanica-elektriciteit Basismechanica BSO 2e. 6 Aardrijkskunde-Natuurwetenschappen 3de graad D/2017/13.758/009 3 Leerlijnen Een leerlijn is de lijn die wordt gevolgd om kennis, attitudes of vaardigheden te ontwikkelen. Een leerlijn beschrijft de constructieve en logische opeenvolging van wat er geleerd dient te worden

Aardrijkskunde in de tweede graad. Voor de tweede graad aardrijkskunde wordt er een splinternieuwe cursus gemaakt, op maat van onze leerlingen. De cursus staat in het thema van de vier elementen en geeft zo een moderne touch. De leerlingen verkennen aan de hand van actuele en relevante thema's aardrijkskunde op zijn best basisvorming eindtermen of ontwikkelingsdoelen vast, behalve voor godsdienst/ zedenleer. In de eerste graad wordt een onderscheid gemaakt tussen eindtermen voor de A-stroom en ontwikkelingsdoelen voor de B-stroom. In de tweede en derde graad worden er eindtermen vastgelegd per graad en onderwijsvorm. Voor de derde graad De volgende eindtermen aardrijkskunde uit het decreet tot bekrachtiging van de eindtermen van de tweede en derde graad van het gewoon secundair onderwijs van 18 / 1 / 2002: 8 - 9 - 16 - 23 - 24 2.3 Module ASO3-B Aardrijkskunde 3 (042) 2.3.1 Instapvereisten Geen 2.3.2 Studieduur 40 Lt 2.3.3 Basiscompetentie

8 sp. AA Vakinhoud 1.2: Geologie en geomorfologie (B-UCLL-QL1329) - Het ontstaan en de evolutie van de aardkorst. - Studie van de mineralen, gesteenten en fossielen. - Het reliëf, afbraak - en opbouwprocessen, rivierwerking, glaciale en periglaciale landschappen - zelfstandig de opbouw en doelen van de eindtermen aardrijkskunde 1ste graad en van de leerplannen van het S.O.verwerven.--> Toepassingsniveau - de leerstof van de 1ste graad S.0. verwerven door het leerwerkboek van Telescoop 1 in te vullen Vervangende eindtermen derde graad technisch secundair onderwijs van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw als vermeld in artikel 1 De eindtermen derde graad technisch secundair onderwijs voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en Nederlands, vastgelegd in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede. Aardrijkskunde 1 1 AV Aardrijkskunde Engels 2 2 AV Engels Frans wordt opgebouwd van de 2de naar de 3de graad en welke elementen vanuit specifieke eindtermen en op de eigenlijke studiekeuze die leerlingen uiteindelijk zullen maken. De ontwikkeling van leerlingen doorheen de tweede graad verloopt soms onvoorspelbaar

Eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs Vlo

 1. Ook VBTL 1 en 2 zijn herwerkt en sluiten nu perfect aan bij de nieuwe eindtermen. Tegelijk werd de methode in een nieuw jasje gestoken. Zowel de leerwerkboeken voor het eerste jaar als die voor het tweede jaar zijn beschikbaar.Bovendien zijn ook de leerboeken Getallen, algebra, data en onzekerheid voor 1 en 2 nu beschikbaar. Momenteel bereiden we het 3e jaar voor zodat VBTL 3 perfect aansluit.
 2. De volgende eindtermen aardrijkskunde uit het decreet tot bekrachtiging van de eindtermen van de tweede en derde graad van het gewoon secundair onderwijs van 18 / 1 / 2002: 8 - 9 - 16 - 23 - 24 2.3 Module ASO3-B Aardrijkskunde 3 (042) 2.3.1 Instapvereisten Geen 2.3.2 Studieduur 40 Lt AV 2.3.3 Basiscompetentie
 3. Als student secundair onderwijs ontdek je in het lestraject 'Verschillende landschappen herkennen' alles wat je maar moet weten over dit thema, gebracht op een toffe en duidelijke manier! Bekijk ook zeker onze andere lestrajecten uit de rubriek Aardrijkskunde
 4. In de tweede graad wordt een stevige basis gelegd voor Nederlands, Frans, Engels en Duits. Als enige school in de regio biedt KA Pegasus Duits aan in het derde jaar. Duits is de moedertaal van meer dan 100 miljoen Europeanen
 5. Werkmap Aardrijkskunde 3. Doorstroom. Werkmap Aardrijkskunde 3. Dubbel. De basis van de twee werkmappen is dezelfde, maar er wordt af en toe een andere aanpak gehanteerd in de oefeningen en in de synthese. In de nieuwe leerplannen voor de tweede graad staat de interactie tussen de mens en het systeem aarde centraal
 6. imumdoelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes. Voor het gewoon secundair onderwijs worden ze vastgelegd per graad en per onderwijsvorm

Studieaanbod secundair onderwijs - Kwalificaties & curriculu

 1. De Vlor geeft een gunstig advies over het voorstel van nieuwe eindtermen aardrijkskunde in de derde graad van het kso en tso. De raad doet daarmee geen uitspraken over lopende discussies zoals competentiegericht formuleren van eindtermen en over de plaats van wetenschappen in het curriculum van het secundair onderwijs
 2. Kaartprojecties tekenen en lezen naam klas lesweek 13 kaartprojecties optiek het eerste gedeelte is een overzicht van de theorie van de kaartprojectie. welk
 3. g in de pool Moderne talen van de derde graad werden er tekorten vastgesteld die opvolging vereisen. De vakoverschrijdende eindtermen worden in voldoende mate nagestreefd
 4. 2.1. Complementaire uren/vakken in de tweede graad 2.1.1. Aardrijkskunde (+1) HW Leerlingen die de studierichting humane wetenschappen kiezen, hebben een extra uur aardrijkskunde in hun curriculum. Dit uur aardrijkskunde wordt ingericht vanuit een meer menselijke visie. Gelinkt met d
 5. g (27 uur per week). Afhankelijk van je studiekeuze volg je vijf uur per week richtingspecifieke vakken. Leerlingen die voor de A-stroom kiezen worden voorbereid op een ASO (doorstroom) of TSO-richting (dubbel)
 6. TSO 2e graad, eerste en tweede leerjaar Studiegebied:lichaamsverzorging Bio-esthetiek TSO 2e graad, Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2016/003 door OO-2018-003 vervangen. Het leerplan 2017/006 wordt in 12 lestijden gerealiseerd Leerplan Secundair Onderwijs . Optie Schilderwerk en decoratie . Onderwijsvorm BSO . Graad Tweede graad
 7. Noorderwijzer - Stad & Esch uit Meppel zoekt per 23-8-21 een Leraar Aardrijkskunde 2e graads. Je komt direct in contact met Noorderwijzer - Stad & Esch. Solliciteer vandaag nog

Nieuwe eindtermen op schema voor invoering op 1 september

 1. voorgeschreven worden door het leerplan om de eindtermen te behalen. Om volledig te zijn in het onderzoek heb ik de leerplannen van de 1e,2e en 3e graad van zowel het VVKSO, het GO! en het OVSG bestudeerd1 en met elkaar vergeleken naar GO!, AV Aardrijkskunde tweede graad ASO/KSO.
 2. AARDRIJKSKUNDE. Als vak komt aardrijkskunde in het vierde, vijfde en zesde leerjaar aan bod in de lagere school. . Maar ook in het eerste, tweede en derde leerjaar is er aandacht voor de wereld
 3. g: Voor de 3de graad zijn er specifieke eindtermen (SET). Voor de 2de graad worden van deze specifieke eindtermen, cesuurdoelen afgeleid. Aardrijkskunde 1 Artistieke Vor
 4. Naar de tweede graad 3 Beste leerling Op die eindtermen werden nieuwe leerplannen geschreven, per vak en per graad. Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 2 2 ME 1 0 AV 0 1 Economie 4 4 Informatica 1 1 Ondernemerschap 0 1 Totaal 32 32 Economische wetenschappen. Naar de tweede graad 1
 5. AARDRIJKSKUNDE TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO-BRUSSEL D/2012/7841/002 (vervangt leerplan D/2010/7841/071 vanaf 1 september 2012) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel. 2 2de graad aso 4.9 Verstedelijking
 6. Leerplan 1e graad, 1e leerjaar - 2e leerjaar, september 2008 VVKSO-Brussel- D/2008/7841/038 4.13 Industrielandschappen 1 Vanuit satellietbeelden, Google Earth, landschapsfoto's of terreinwerk de elementen van industrielandschappe

Na de 2de graad kan je verder specialiseren in Welzijnswetenschappen of in een andere studierichting. Na de 3de graad kan je een aantal menswetenschappelijke bacheloropleidingen volgen zowel aan de universiteit als aan de hogeschool zoals Leraar in het secundair onderwijs, Psychologie, Pedagogische wetenschappen, Sociaal-agogisch werk In dit leerlab zetten we in op de vele ICT-eindtermen die in de tweede graad bereikt moeten worden. We koppelen de leerinhouden ICT op een flexibele manier aan verschillende vakken (flex) zodat de theorie onmiddellijk kan toegepast worden in de praktijk, aldus integratie van ICT-vaardigheden in de diverse vakken

Zo behaal je de eindtermen voor de eerste graad en kan je na de eerste graad alle richtingen uit. (wiskunde, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, techniek) 8. Nederlands en geschiedenis. 6. Dan bieden wij voor jou Maatschappij en welzijn in de tweede graad aan. Meer info over deze studierichting Eindtermen basisvorming doorstroom Eindtermen basisvorming doorstroom Eindtermen basisvorming aardrijkskunde 1 wiskunde 4 biologie 1 fysica 1 chemie 1 Nederlands 4 Frans 3 Engels 3 specifiek overgang Latijn uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met devolgende studierichtingen in de derde graad tweede graad, waar wel onderwijsvormen zijn (ASO-BSO-TSO), de vakspecifieke en de vakoverschrijdende eindtermen die de leraren van de 2de graad moeten aanreiken en realiseren. zaakvak, zoals bij voorbeeld geschiedenis of aardrijkskunde, in het Frans, Engels of Duit

VLA Congres 2020 Vereniging Leraars Aardrijkskund

aardrijkskunde. aardrijkskunde. De overheid bewaakt de onderwijskwaliteit door voor de eerste graad eindtermen vast te leggen voor de A-stroom en ontwikkelingsdoelen voor de B-stroom. Beoordeling in de tweede en derde graad secundair onderwijs keld. Omdat specifieke eindtermen altijd voor het ein de van de derde graad worden geformuleerd zijn er tussen de onderwijsoverheid en de inrichtende machten afspraken gemaakt over de doelen die op het einde van de tweede graad bereikt moeten worden. Het nummer tussen de haakjes na de leerplandoelstellingen verwijst naar die doelen Op die manier worden de eindtermen ICT gerealiseerd en zal het leren, ondersteund door ICT, geoptimaliseerd kunnen worden. Dit raamplan handelt uitsluitend over ICT maar is uitgewerkt met in het achterhoofd de overgang naar Informatica in de tweede graad en de continuïteit van de leerlijn utilitaire ICT-vaardigheden Voor scholieren van de derde graad secundair onderwijs (16-18 jaar), werd een methodiek ontwikkeld, die ervoor zorgt dat 'het landschap leren lezen' aangeleerd wordt op een interactieve manier. Hoe leert u het landschap 'lezen'?U kent het wel: op excursie gaan voor de lessen aardrijkskunde staat dikwijls gelijk aan luisteren en noteren

Eindtermen - G

Deze eindtermen zijn in voege vanaf 01/09/2014 voor het 1ste leerjaar en vanaf 01/09/2015 voor het 2de leerjaar. Secundair onderwijs, derde graad ASO, TSO, KSO Vakgebonden eindtermen aardrijkskunde 7 De leerlingen kunnen de invloed van menselijke activiteiten op het milieu zoals: broeikaseffect De student kan de leerstof aardrijkskunde uit de eerste en tweede graad inhoudelijk verkennen en vakdidactisch verantwoord verwerken. De vakdidactische focus wordt dit semester vooral gelegd op krachtige leeromgeving. De vakdidactiek, verworven in aardrijkskunde 3, moet de student kunnen toepassen in de stagelessen Werkmap aardrijkskunde 5Ta ingevuld. werkmap Aardrijkskunde 5Ta Naar aanleiding van het nieuwe leerplan aardrijkskunde in de derde graad TSO maken Kris Cox, Reinhilde Leysen, Mieke Caeyers en Jef Wauters twee nieuwe werkmappen voor 5 TSO: Werkmap 5Ta (Portret van de Aarde / Ontstaan en evol Werkmap aardrijkskunde 5ta (Losbladig).Werkmap aardrijkskunde 5ta. lekker winkelen zonder zorgen Goedepraktijkvoorbeelden vanuit de lerarenopleiding Omschrijving en opzet Sinds 1 september 2020 werkt ook het tweede leerjaar van het Aan de slag met duurzaam ruimtegebruik volgens de nieuwe eindtermen in de eerste graad lerarenopleider BASO bij Artesis Plantijn Hogeschool en voorzitter van de Vereniging Leraars Aardrijkskunde 2e graad D- en D&A-finaliteit Alle netten PLANNING. we metho de Isaac sluit perfec t aan bij de nieuwe eindtermen . (zie p. 54), Aardrijkskunde in actie VAKGEBIED. Aardrijkskunde DOELGROEP

Hey chemiefan van de tweede graad! Welkom bij ons chemie-aanbod voor het derde en vierde jaar van het middelbaar onderwijs (tweede graad). Je bent waarschijnlijk helemaal klaar voor een stevige dosis online leren? Super! Jacotte en Nicholas, onze leerkrachten voor de tweede graad, staan eveneens te popelen om jouw chemie-skills bij te schaven * We willen ook jou de kans bieden om jouw talent en interesses te ontplooien in 2 expert-uren. Indien je hiervoor kiest, maken we goede afspraken met jou wat betreft het behalen van de eindtermen van het vak waarvan je 1 uur aan je expert-uren besteedt. In SW4 kan je enkel voor een sportieve uitdaging kiezen 2.1. Complementaire uren/vakken in de tweede graad 2.1.1. Aardrijkskunde (+1) HW Leerlingen die de studierichting humane wetenschappen kiezen, hebben een extra uur aardrijkskunde in hun curriculum. Dit uur aardrijkskunde wordt ingericht vanuit een meer menselijke visie. Gelinkt met de hoofdvakken van deze studierichting (cultuur- e

Advies over de eindtermen aardrijkskunde derde graad kso/ts

Wat na de tweede graad Bedrijf en organisatie? Een logische overgang naar de derde graad dubbele finaliteit is de studierichting Bedrijfsorganisatie.Je verwerft er beroewalificaties als Boekhoudkundig assistent en HR-assistent.. Er zijn in de tweede graad een aantal specifieke doelen die je moet behalen zoals voor economie en bedrijfswetenschappen (bv. keuzegedrag producent, marktwerking. Tweede Graad Via. Druk: april 2021 Redactie, foto's en lay-out: VIA Tienen Hierbij worden de eindtermen doorstroom als norm genomen. Aardrijkskunde 1 1 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica 2 2 Economie 6 6 Communicatie en media 1 1 Totaal 32 32 Leerlingenprofie Daarbij werden eindtermen leren leren en eindtermen uit aardrijkskunde, geschiedenis, natuurwetenschappen, Nederlands, technologische opvoeding en wiskunde getoetst. De peiling was een herhaling van de eerste peiling die in het secundair onderwijs plaatsvond in 2004

Nieuwe eindtermen vallen slecht in TSO, BSO en

Handboek aardrijkskunde 1ste graad Handboeken aardrijkskunde 1ste graad 6 - AircraftOwne . AV Aardrijkskunde (1e leerjaar: 2 6, elementaire begrippen aangaande de bevolking, inclusief culturele aspecten, verwoorden en desbetreffende bevolkingsgegevens aflezen van kaarten en Deze aardrijkskundemethode sluit aan bij het leerplan aardrijkskunde voor de 1e graad A-stroom en de 2e en 3e graad aso. 1.7 Voorscholing leerplan aardrijkskunde en aardrijkskunde-natuurwetenschappen kso/tso derde graad Op 1 september 2017 werden in de derde graad kso/tso twee typeleerplannen aardrijkskunde van kracht naar aanleiding van de nieuwe eindtermen aardrijkskunde en natuurwetenschappen Elke graad bestaat uit twee leerjaren. Het secundair onderwijs bestaat dus uit zes leerjaren. Daar komt soms nog een 7de leerjaar bij. De 1ste graad is een observerende en oriënterende graad. De focus ligt op het ontdekken, verkennen, versterken en verdiepen van interesses en vaardigheden. De 2de en de 3de graad zijn selecterende graden Tweede graad - eerste leerjaar - schooljaar 2021-2022. ASO curriculum bereiden wij de leerlingen in de lessen techniek, wiskunde, wetenschappelijk werk, natuurwetenschappen, aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica volop voor op STEM richtingen van het hoger onderwijs

Dubbelinterview met An Callemeyn en Joris Hoerée over deKlasblog van de 2de graad: Leuk weerzien op de eerste

Toerisme - 2e graad. Atheneum Veurne biedt als enige in de regio de richting Toerisme aan. Deze richting sluit nauw aan bij de ASO-richtingen, met name door de vele taalvakken en het hoge niveau van de lessen aardrijkskunde, geschiedenis, kunstgeschiedenis en uiteraard ook het hoofdvak toerisme GO! Erasmusatheneum Deinze investeert in een brede eerste graad A waarbij 28 lestijden besteed worden aan de realisatie van de nieuwe eindtermen (de onderwijshervorming ging van start op 1 september 2019). Alle Vlaamse scholen zijn vrij om te kiezen in welke vakken of vakkenclusters ze de nieuwe sleutelcompetenties en eindtermen realiseren 1 Vakgerichte info 1.1 Pedagogische begeleiders wetenschappen Natuurwetenschappen voor de eerste graad - aspecten levende natuur: Marijke Covens, J. Mehaudensstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw marijke.covens@katholiekonderwijs.vlaanderen Natuurwetenschappen voor de eerste graad - aspecten niet-levende natuur: Stefaan Lamonte, Wijngaardstraat 123, 1703 Schepdaa Je profiel Je hebt een brede interesse en talent voor wiskunde en wetenschappen. Je behaalde in de tweede graad zeer goede tot goede resultaten voor de vakken die de hoofdcomponenten vormen in de richting van jouw keuze. Je bent nieuwsgierig en je wilt een antwoord zoeken of krijgen op heel wat vragen. Je hebt voldoende..